Terms and Conditions Page

LICENCINĖ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

2021 m. ________ mėn. ___ d.

Klaipėda

UAB „DIMETRIS“, juridinio asmens kodas 304952121, adresas Žuvininkų g. 10, Trušelių k., LT-92439 Klaipėdos r., atstovaujama direktoriaus Mindaugo Laučio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas),

Ir Paslaugų gavėjas,

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, sudarė šią Licencinę paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis), ir nustatė:

1. Sutarties objektas

1.1. Šios Sutarties objektas yra Paslaugų teikėjui nuosavybės teise priklausanti ir Paslaugų teikėjo administruojama statybinių medžiagų kiekių apskaičiavimo programa Dimetris“ (toliau – Sistema), kurios reprezentacinė svetainė pasiekiama internetiniu adresu: https://www.dimetris.eu/. Paslaugų gavėjui įsigijus licenciją naudotis šia Sistema, jam suteikiama individuali prieiga prie Sistemos (išsiunčiami prisijungimo duomenys).

2. Sutarties dalykas

2.1. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas suteikia Paslaugų gavėjui neišimtinę teisę (toliau – Licencija) naudotis Sistema, pasilikdamas teisę suteikti tokią teisę kitiems asmenims ir pats naudoti Sistemą, o Paslaugos gavėjas už suteiktą Licenciją naudotis Sistema Sutartyje nurodyta tvarka sumoka paslaugų teikimo mokestį.

3. Kaina ir apmokėjimo tvarka

3.1. Paslaugų gavėjas už Licenciją naudotis Sistema moka vienkartinį mokestį, kuris priklauso nuo Paslaugų gavėjo pasirinkto Sistemos naudojimo plano.

3.2. Paslaugų gavėjas, pasirinkęs Sistemos naudojimo planą ir suvedęs visus savo duomenis, Paslaugų teikėjo internetinėje svetainėje https://www.dimetris.eu/apmokejimas/ bankiniu pavedimu sumoka paslaugų teikimo mokestį, tokiu būdu patvirtindamas, jog sutinka su šios Sutarties sąlygomis.

3.3. Paslaugų gavėjui pasirinkus Sistemos naudojimo planą ir sumokėjus paslaugų teikimo mokestį Sutarties 3.2 punkte nurodyta tvarka, Paslaugų teikėjas išsiunčia Paslaugų gavėjo nurodytu elektroniniu paštu individualią prieiga prie Sistemos ir suteikia prisijungimo duomenis. Tuomet Paslaugų gavėjas gali pradėti naudotis Sistema.

3.4. Paslaugų gavėjas, informavęs Paslaugų teikėją raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki paslaugų teikimo pabaigos, gali keisti Sistemos naudojimo planą ir/arba mokėjimo periodiškumą. Toks Susitarimas dėl šios Sutarties sąlygų pakeitimo įforminamas raštu, abiem šalims pasirašant priedą prie šios Sutarties, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

3.5. Šalims sudarius Papildomą susitarimą dėl Sutarties sąlygų pakeitimo, Paslaugų teikėjas išsiunčia sąskaitą – faktūrą Paslaugų gavėjo nurodytu elektroniniu paštu arba registruotu laišku Paslaugų gavėjo nurodytu adresu per 1 darbo dieną nuo Papildomo susitarimo sudarymo. Paslaugų gavėjas, gavęs sąskaitą faktūrą, apmoka ją per 3 (tris) kalendorines dienas.

3.6. Paslaugų gavėjui neįsigijus papildomo Sistemos naudojimo plano ir nesumokėjus paslaugų teikimo mokesčio Sutarties 3.2 punkte nurodyta tvarka, neapmokėjus sąskaitos faktūros Sutarties 3.5 punkte nurodyta tvarka, Paslaugos nutraukiamos sekančią dieną (pvz.: jei įsigyta mėnesio licencija, kuri prasideda sausio 1 d., ji pasibaigia sausio 31 d. 24:00 val.).

4. Sistemos naudojimo apribojimai

4.1. Paslaugų gavėjui, įsigijusiam Licenciją naudotis Sistema, suteikiama neribota prieiga prie Sistemos (24/7).

4.2. Paslaugų teikėjas gali iš dalies arba visiškai apriboti prieigą prie Sistemos, jeigu:

4.2.1. Paslaugų gavėjas pažeidžia Sistemos naudojimo taisykles ir/arba šios Sutarties nuostatas ir savo įsipareigojimus;

4.2.2. Iškyla grėsmė Sistemoje esančių duomenų nutekėjimui ir būtinas laikinas prieigos prie Sistemos sustabdymas;

4.2.3. Atliekami sisteminiai/programiniai Sistemos atnaujinimo darbai.

4.3. Paslaugų teikėjas apie planuojamą prieigos prie Sistemos dalinį arba visišką apribojimą informuoja Paslaugų gavėją raštu (elektroniniu paštu arba registruotu paštu) iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

5. Paslaugų gavėjo įsipareigojimai

5.1. Paslaugų gavėjas įsipareigoja:

5.1.1. Suteikti Paslaugų teikėjui prieigą prie Sistemos (Paslaugų gavėjo paskyros), kai Paslaugų gavėjui reikalinga interaktyvi konsultacija / pagalba. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas konsultaciją / pagalbą suteikia nuotoliniu būdu, prisijungdamas prie Paslaugų gavėjo Sistemos paskyros per pagalbos (ang. Support) sistemą.

5.1.2. Užtikrinti, kad prie Sistemos Paslaugų gavėjas ir / ar jo darbuotojai jungsis naudodami saugią ir teisėtą techninę (kompiuterius, mobiliuosius telefonus, planšetes) ir programinę įrangą, kuri apsaugota nuo kenkėjiškų programų (virusų) antivirusinėmis programomis ir prisijungimo slaptažodžiais ir / ar kitomis apsaugos priemonėmis (veido, piršto antspaudo atpažinimas ir pan.).

5.1.3. Prisijungimui prie Sistemos naudoti tik kompleksiškus slaptažodžius (t. y. sudarytus iš ne mažiau kaip 6 simbolių, panaudojant bent vieną didžiąją ir mažąją raidę ir bent vieną skaitmenį); keisti slaptažodį ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius, o iškilus būtinybei (t. y. kilus įtarimų dėl informacijos/duomenų nutekėjimo), pakeisti slaptažodį nedelsiant ir sutrumpinti slaptažodžio keitimo terminą.

5.1.4. Neatskleisti prisijungimo prie Sistemos slaptažodžių tretiesiems asmenims, nesusijusiems su Paslaugų gavėjo vykdoma veikla (t. y. ne darbuotojams). Paslaugų gavėjo darbuotojui pamiršus slaptažodį ar nutekėjus prisijungimo duomenims, nedelsiant, t. y. ne vėliau kaip per 2 val., telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis informuoti Paslaugų teikėją.

5.1.5. Turint įtarimų apie neteisėtą prisijungimą prie Sistemos, nedelsiant, t. y. ne vėliau kaip per 2 val., pranešti Paslaugų teikėjui.

5.1.6. Supažindinti/apmokyti Paslaugų gavėjo darbuotojus su Paslaugų gavėjo įsipareigojimais ir Sistemos naudojimo principais ir tvarka.

  1. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai

6.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

6.1.1. Išrašyti Paslaugų gavėjui sąskaitas faktūras už suteiktas paslaugas (naudojimąsi Sistema ir papildomai suteiktas paslaugas) ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 dienos ir išsiųsti Paslaugų gavėjui elektroniniu paštu ar registruotu paštu Paslaugų gavėjo nurodytu adresu.

6.1.2. Jei Paslaugų gavėjas pageidauja gauti papildomas paslaugas, iš anksto suderinti jų kainą, apimtį ir atlikimo terminus su Paslaugų gavėju.

6.1.3. Užtikrinti sklandų Sistemos veikimą ir prieigą prie Sistemos visą šios Sutarties galiojimo laikotarpį.

6.1.4. Saugoti Paslaugų gavėjo skaičiavimų duomenis ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų po licencijos pasibaigimo datos. Jei Paslaugos gavėjas nusprendžia atnaujinti licenciją pagal pasirinktą naują mokėjimo planą, atnaujinti ankstesnius Paslaugų gavėjo skaičiavimų duomenis.

6.1.5. Konsultuoti Paslaugų gavėją su Sistema susijusiais klausimais:

6.1.5.1. Nemokama konsultacija – 1 val. per mėnesį;

6.1.5.2. Papildomos konsultacijos kaina – 50,00 Eur/val.

6.1.6. Nesijungti prie Paslaugų gavėjo Sistemos paskyros be Paslaugų gavėjo leidimo.

6.1.7. Įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir tenkinti Paslaugų gavėjo teisėtus ir pagrįstus prašymus, susijusius su asmens duomenų apsauga.

  1. Šalių atsakomybė
    1. Paslaugų teikėjas atsako už:

7.1.1. Tinkamą ir savalaikį sutartinių įsipareigojimų Paslaugų teikėjui (į)vykdymą;

7.1.2. Nuolatinį Sistemos veikimo ir Paslaugų gavėjo prieigos prie Sistemos užtikrinimą;

7.1.3. Paslaugų gavėjo informavimą apie Sistemos atnaujinimo darbus ir laikiną prieigos prie Sistemos apribojimą;

7.1.4. Tiesioginių nuostolių, kuriuos Paslaugų gavėjas patiria dėl netinkamo Sistemos veikimo (sutrikimo) ir kuriuos Paslaugų gavėjas gali pagrįsti įrodymais, atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.2. Paslaugų gavėjas atsako už:

7.2.1. Pasirinkto Sistemos naudojimo plano ir/ arba papildomų paslaugų išankstinį apmokėjimą Sutarties 3 skyriuje nurodyta tvarka.

7.2.2. Tinkamą Sistemos naudojimą, pagal Paslaugų teikėjo nurodymus.

7.2.3. Duomenų, keliamų į Sistemą, teisingumą ir duomenų subjektų, kurių asmens duomenys tvarkomi Sistemoje, tinkamą informavimą apie jų teisių užtikrinimą ir įgyvendinimą.

7.2.4. Žalos atlyginimą ir visų nuostolių, išlaidų ir kitų kaštų, atsiradusių dėl netinkamo/neteisėto Sistemos naudojimo ir kitų šios Sutarties nuostatų pažeidimo, padengimą Paslaugų teikėjui ir tretiesiems asmenims, užtikrinantiems tinkamą Sistemos veikimą.

8. Konfidencialumas ir intelektinės nuosavybės apsauga

8.1. Šalys įsipareigoja laikyti konfidencialia bet kokią su šia Sutartimi ir Sistema susijusią informaciją bei visą kitą informaciją, kurią jos gavo viena iš kitos ar prie kurios bet kuri Šalis gavo prieigą paslaugų pagal Sutartį vykdymo metu, ir neatskleisti jos trečiosioms šalims, išskyrus, jei galiojantys įstatymai numato, kad konfidenciali informacija turi būti atskleista kompetentingų institucijų prašymu.

8.2. Konfidencialumo sąlygą pažeidusi Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai tiesioginius ir netiesioginius dėl šio pažeidimo patirtus nuostolius.

8.3. Paslaugų teikėjo valdoma ir administruojama Sistema yra Paslaugų teikėjo intelektinė nuosavybė.

8.4. Paslaugų gavėjas neturi teisės kopijuoti, atgaminti ir išleisti Sistemos bet kokia kita forma ar būdu, Sistemą keisti, modifikuoti ar perdirbti; taip pat perduoti trečiosioms šalims Sistemos prisijungimo duomenų ar naudoti juos kitais tikslais nei nurodyta šioje Sutartyje be išankstinio rašytinio Paslaugų teikėjo leidimo.

9. Sutarties galiojimas, pakeitimas, nutraukimas

9.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Paslaugų gavėjas, pasirinkęs Sistemos naudojimo planą ir suvedęs visus savo duomenis, Paslaugų teikėjo internetinėje svetainėje https://www.dimetris.eu/apmokejimas/ bankiniu pavedimu sumoka paslaugų teikimo mokestį, tokiu būdu patvirtindamas, jog sutinka su šios Sutarties sąlygomis, taip kaip numatyta šios Sutarties 3.2 punkte.

  1. Šios Sutarties galiojimo laikas priklauso nuo Paslaugų gavėjo pasirinkto mokėjimo plano.

9.3. Paslaugų gavėjas gali išbandyti Sistemą 30 (trisdešimt) dienų nemokamai. Pasibaigus 30 dienų laikotarpiui ir Paslaugų gavėjui nepasirinkus mokamo Sistemos naudojimo plano, prieiga prie Sistemos visiškai apribojama.

9.4. Ši Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki sutartinio termino pabaigos. Tokiu atveju:

9.4.1. Paslaugų gavėjo sumokėtas Sistemos naudojimo mokestis už vienio mėnesio periodą nėra grąžinamas.

9.4.2. Jeigu Paslaugų gavėjas sumokėjo metinį Sistemos naudojimo mokestį ir ši Sutartis nutraukiama nepasibaigus mokestiniam laikotarpiui, Paslaugų gavėjui grąžinamas Sistemos naudojimo mokestis proporcingai nepanaudotam laikotarpiui, išskaičiuojant suteiktų naudų ir nuolaidų vertę bei 1 (vieno) mėnesinio mokesčio dydžio baudą administraciniams kaštams padengti. Likusi suma pervedama į Paslaugų gavėjo banko sąskaitą per 30 darbo dienų nuo šios Sutarties nutraukimo dienos.

9.5. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, pranešęs kitai Šaliai raštu (elektroninėmis ryšio priemonėmis – el. paštu arba registruotu laišku) apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties nutraukimo, jeigu:

9.5.1. Pasibaigė paslaugos teikimo terminas, arba

9.5.2. Paslaugų gavėjas naudoja Sistemą neteisėtais tikslais, taip pažeisdamas Europos Sąjungos ir/arba Lietuvos Respublikos teisės aktus.

9.6. Paslaugų gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, pranešęs kitai Šaliai raštu (elektroninėmis ryšio priemonėmis – el. paštu arba registruotu laišku) apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip likus 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki kito kalendorinio mėnesio pradžios, jeigu:

9.6.1. Paslaugų teikėjas nevykdo/netinkamai vykdo šioje Sutartyje įtvirtintus sutartinius įsipareigojimus ir neužtikrina tinkamo Sistemos veikimo.

9.7. Šalys susitaria, kad Sutartis gali būti pakeista ir/ar papildyta tik raštišku abiejų Šalių susitarimu. Sutarties papildymo ar pakeitimo susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9.8. Sutarties nutraukimas atleidžia Šalis nuo Sutarties vykdymo, tačiau visos Šalių prievolės, atsiradusios galiojant Sutarčiai, turi būti įvykdytos Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Sutarties nutraukimas neturi įtakos Sutarties sąlygoms, nustatančioms konfidencialumą, Šalių atsakomybę ir kitų sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo.

  1. Nenugalima jėga (force majeure)

10.1. Nei viena Šalis nebus atsakinga už šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jei tai sąlygos nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.

10.2. Bet kurios iš Šalių finansinių lėšų nepakankamumas ar kontrahentų įsipareigojimų nevykdymas nėra laikomi nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis.

10.3. Kiekviena Šalis kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas raštu praneša kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą.

10.4. Bet kuriai Šaliai raštu pranešus apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, abi šalys tariasi dėl Sutarties sustabdymo ir (ar) jos nutraukimo galimybių.

10.5. Atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms ir Šalims sutarus dėl Sutarties sustabdymo ir (ar) nutraukimo, Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui:

10.4.1. užmokesčio dalį už suteiktas paslaugas iki pranešimo apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą gavimo ir

10.4.2. papildomas, Šalių suderintas, Paslaugų teikėjo patirtas išlaidas.

10.6. Jei Sutarties Šalis nepraneša kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą tinkamai ir laiku, kaip nurodyta Sutarties 10.3. punkte, įsipareigojimų nevykdanti Šalis turi būti laikoma atsakinga už nuostolių kitai Šaliai atsiradimą.

  1. Baigiamosios nuostatos

11.1. Kilus ginčams ar nesutarimams dėl šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamo vykdymo / nevykdymo, Šalys juos sprendžia tarpusavio derybų būdu. Šalims nepavykus taikiai susitarti, visi ginčai ir nesutarimai dėl Sutarties yra nagrinėjami Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmuose.

11.2. Bet kurie Šalių pranešimai turi būti pateikti kitai Šaliai raštu jos nurodytų elektroniniu paštu arba registruotu paštu Šalies nurodytu adresu, o kita Šalis turi patvirtinti apie tokio pranešimo gavimą per 1 (vieną) darbo dieną.

11.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama apie pasikeitusius duomenis ne vėliau nei per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo dienos. Jei Šalis nesilaiko šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją dėl informacijos gavimo laiku/negavimo ir atsako už nuostolius, atsiradusius dėl jos kaltės.

  1. Sutarties Šalių rekvizitai
Paslaugų teikėjas Paslaugų gavėjas
UAB DIMETRIS  
Įmonės kodas: 304952121  
Adresas: Žuvininkų g. 10, Trušelių k., LT-92439 Klaipėdos r.  
Tel.: +370 607 58255 El. p. info@dimetris.lt  
A. s. LT79 7300 0101 5692 3973  
Bankas: Swedbank AB  
   
Direktorius  
Mindaugas Laučys